Kontakt

SÍDLO ORGANIZÁCIE:
VILKO
Nad plážou 14554/ 29
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52096815

e-mail: ozvilko@gmail.com
kontaktná osoba: Mgr. Martina Hanáková

OZ zaregistrované Ministerstvom vnútra SR  dňa 30.11.2018
číslo spisu VVS/1-900/90-55124